Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) a zároveň predávajúcim je spoločnosť DAREN Trade s.r.o., Lesná 487, 03202 Závažná Poruba, IČO: 36401820, IČ DPH: SK2020127681, zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č.: 13205/L                                                                                
 2. Kontakt: email: info@zigy.sk. Tel: +421 905 651 778, +421 918 323 092                                                                                                                                        
 3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.      
 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.                                    
 5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.                                                                                                                               
 6. Kupujúci realizuje objednávku potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.                                                                                                                                                                                                                                         
 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny sú v mene Euro (nie sme plátcami DPH).                                                                                                                                                        
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.                                                                                                                    
 3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa doručovacie náklady, ktoré sú kupujúcemu účtované osobitne.                                                                                                                             

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.                                                                                                                                                                                                                                     
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre neho záväznou.                                                                          
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.                                                                                                
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.                                                                                                                                                                      
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.                                                                                                                                                                         

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 1. Platba kartou online na účet spoločnosti DAREN Trade s.r.o. pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet
 2. Platba na dobierku - platíte v hotovosti alebo kartou priamo kuriérovi pri preberaní tovaru
 1. Záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený momentom pripísania celkovej ceny na účet spoločnosti DAREN Trade s.r.o., alebo zaplatením kuriérovi pri preberaní tovaru.                                                                                                                                                                                                                               

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.                                                                                                                                                                                                                                                   
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.                                                                                                                                                                               
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.      
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.                                       
 5. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci v objednávke uviedol ako miesto dodania. Kupujúci zodpovedá za správne uvedenie adresy dodania tovaru.
 1. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty                                                                                                                                                                               
 2. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu, alebo oprávnenej osobe v mieste dodania.                                                        
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť predajcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.                 

Článok VI.

Náklady na doručenie

 1. Pre doručovanie prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty si účtujeme k cene tovaru náklady na doručenie v rámci celej Slovenskej republiky:
 • 3,90 EUR pre zásielky s celkovou hmotnosťou do 10 kg
 • 7,90 EUR pre zásielky s celkovou hmotnosťou do 15 kg
 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe dodania tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 2. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.                                                   

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho.                                                                                

Článok VIII.

Zrušenie objednávky

 1. Pokiaľ tovar ešte nebol odoslaný, môže kupujúci objednávku zrušiť. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky.                                             
 2. V prípade, ak už bola kúpna cena za tovar zaplatená a došlo k zrušeniu objednávky, vrátime kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim.                                                                                                                                                                                  
 3. Oznámenie o zrušení objednávky je potrebné zaslať prostredníctvom emailu na info@zigy.sk. Je potrebné uviesť vaše meno a priezvisko, email, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby                                                                                                                                          

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.                                                                         
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslať prostredníctvom e-mailu na info@zigy.sk najneskôr v posledný deň určenej lehoty. Je potrebné uviesť vaše meno a priezvisko, email, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby.                                                                                                                                                                                                                                     
 3. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať, alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.                                                                                                                                                                                                                                                        
 4. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.                                                                                                                                                        
 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti kupujúcemu zaplatené plnenie za tovar v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie skôr ako je mu doručený vrátený tovar.                                                                                                                                                             
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.                                                                                                                                                                                 
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.                                   
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                       

Článok X.

Zásady spracúvania osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).                                                                                                                                                                  
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, účtovníckej spoločnosti, spoločnosti zabezpečujúcej technickú prevádzku eshopu alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.                                                                                                                                             
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. V prípade vytvorenia objednávky na firmu, aj firemné údaje: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH.                                                                                                           
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, firemné údaje) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.                                                                                                                                                                                                                                                        
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.     
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely a súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu (prihlásil sa k odoberaniu newsletter-ov), telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.                                                                                                                                                                                                                                                        
 7. Doba uchovávania osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresu a firemné údaje je desať rokov. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu desiatich rokov.                                 
 8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na e-mail predávajúceho alebo kliknutím na Odhlásiť sa na konci reklamného e-mailu, pričom tieto blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.                                                                                                     
 10. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu desiatich rokov.              
 11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na e-mail predávajúceho, pričom tieto blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.                                                                                      
 12. Kupujúci dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jeho osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.                                                                                                                                                                  
 13. V prípade registrácie na eshope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa eshopu.                                                                                            

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.                                                                                                                                                                                                                                 
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.                                                                                                         
 3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.                                                                                        
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.                                                                                                                                                                                                                                                          
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 2. novembra 2020.

 

Späť do obchodu