Reklamačné podmienky

 

 neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.zigy.sk

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa. Postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok.                                                                                                                                    
 2. Záručná doba je 24 mesiacov ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).                                                                                                                                                                                                                                        
 3. Záručná doba je 12 mesiacov ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom predávajúcim informovaný                                                                                    
 4. Záručná doba je 12 mesiacov ak kupujúci nie je spotrebiteľom. Postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.                                                                                                                                                                                         
 5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.                                                                                                                                                                                                                                  
 6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.                                                                                               
 7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:                                                                                                                         
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu použitia tovaru
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok                                                                                                                                                                                                              
 8. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.                                                                                                                      
 9. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.                                             
 10. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť na našu kontaktnú adresu uvedenú nižšie. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady.                                                                                                                                                                                                          
 11. Pri reklamácii je potrebné vyplniť Reklamačný formulár.                                                                                                                                                                                            
 12. Po prevzatí reklamovaného tovaru predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie  o uplatnení reklamácie, najneskôr do 10 dní od prevzatia reklamácie.                                                                                                                                                                                                                                       
 13. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.                                                                  
 14. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:                                                                                                                                                                                 
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo má kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.                                                                                                                      
 15. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote 30 dní.                                                                                                                                                                                                                                    
 16. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.                                                                                                                                                                                                                                      
 17. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 1. DAREN Trade s.r.o., Lesná 487, 03202 Závažná Poruba,  email: info@zigy.sk.  Tel: +421 905 651 778, +421 918 323 092

 

Späť do obchodu